top of page

Lejislatè Konte Nassau, Distri 1

Elèv Stanford University

DR. KENNETH A. CARD, JR.

Sipèentandan, East Meadow Schools

JAN MIKULIN

Manm Asanble Eta New York, Distri 17

Direktè Pwojè MHC/LGBT Pride for Youth

JAKE SCHNEEBAUM

Elèv New York University

TAWNI J. ENGEL, LMHC

DORIAN R. GLOVER, ESQ.

Prezidan Asosyasyon Bar Konte Nassau,

2020-2021

BRANDY SCOTT

Prezidan, Asosyasyon Edikatè Nwa Long Island (LIBEA)

ALAN HODISH, ESQ.

Maintains a law practice in Garden City, New York. 

Community Leader

KEVIN THOMAS

Senatè Eta Eta New York, 6yèm distri Sena a

SOH YOUNG LEE-SEGREDO

Prezidan, Asian Pacific American Council

nan Edikatè (APACE)

MARI ZARADICH

Elèv Columbia University

FORMER ADVISORY BOARD MEMBERS

AVRIL FRANCIS-TAYLOR

DAFNY IRIZARRY

Direktè DEI, Eastern Suffolk BOCES

Prezidan, Long Island Latino

Asosyasyon Pwofesè yo (LILTA)

HON. MAXINE S. BRODERICK

Jij Tribinal Distri Konte Nassau

KONSEIL KONSILATÈ

KEVAN ABRAHAMS

KEVAN MARTIN

bottom of page