top of page

Konsèy Administrasyon

ROBERT CALLAN

Mesye Callan gen plis pase 31 ane eksperyans kòm yon gadyen lekòl, ki gen ladan 30 ane kòm yon sipèvizè. Li te sèvi tou kòm yon delege sendika CSEA pandan 16 ane nan kapasite trezorye, Vis Prezidan e li se Prezidan aktyèl inite li reprezante a. Nan distri li a, li se yon manm aktif nan Komite Dirab la, Komite Lidèchip Estratejik ak Planifikasyon epi li te sèvi nan Komite Bon. Li patisipe tou nan entèvyou ki gen rapò ak netwayaj, gadyen, antretyen ak pozisyon lakou. Mesye Callan genyen 9 sètifikasyon netwayaj vèt nan men NYOGS, se yon klas "A" ki sètifye Operatè Tank Depo Anba tè ak sètifye nan patojèn nan san.

Matthew Cerverizzo

GLENN STEWART

Kounye a mwen se Asistan Direktè Edikasyon Espesyal ak Sèvis Pèsonèl Elèv pou Freeport Union Free School District e mwen te nan pozisyon sa a depi uit dènye ane yo.  Nan kapasite mwen, mwen sipèvize Edikasyon Espesyal ak Anplwaye Pèsonèl Elèv la, evalye kwasans elèv, epi fè Komite pou Reyinyon Edikasyon Espesyal, Reyinyon BOCES, ak Reyinyon Detèminasyon Manifestasyon an Angle ak Panyòl. Mwen tou rezoud pwoblèm Depatman Edikasyon Eta a epi mwen ranpli rapò obligatwa yo. Mwen konpetan nan Règleman Pati 200 Eta New York epi mwen kapab aplike yo nan nenpòt nivo.

 

Anvan pozisyon sa a, mwen te sèvi nan kapasite 6-12 Depatman Edikasyon Espesyal Koòdonatè pou Garden City Union Free School District. Mwen te travay tou pou Distri Lekòl Gratis Central Islip Union nan kapasite Administratè Edikasyon Espesyal ak Direktè Edikasyon Espesyal ak Sèvis Pèsonèl Elèv. Eksperyans administratif mwen te kòmanse nan South Country Central School District kòm Prezidan CPSE/Sikològ Distri a. Mwen te travay tou nan Komisyon Konsèy Edikasyon Vil Nouyòk kòm yon Sikològ Lekòl Bileng (Espanyòl) ansanm ak yon Sikològ Lekòl Monoleng. Mwen trè pasyone sou edikasyon e mwen te kòmanse vwayaj edikatif mwen kòm yon pwofesè matematik ak syans nan lekòl presegondè ki soti nan kolèj.

Matt is a graduate of Pace University, who majored in Educational Leadership, holding degrees in Ed.M., M.P.A., and SDBL  Matt is currently serves as the Claims Auditor at East Meadow Schools.

Madam Dobies se yon edikatè veteran nan domèn edikasyon espesyal. Li pote eksperyans li kòm pwofesè, administratè lekòl ak pwofesè kolèj nan komite sa a. Li te resevwa Prim distenksyon nan men Asosyasyon Edikatè Espesyal Long Island. Madam Dobies se yon defansè ki gen anpil respè pou timoun yo. Li angaje nan ekselans ak ekite pou elèv li sèvi yo.

PATRICE DOBIES
Direktè/Kowòdonatè Evènman Prezidan

April Francis-Taylor

April Francis-Taylor is the Director of Diversity, Equity, and Inclusivity at Eastern Suffolk BOCES. She is an advocate for equitable systems and a regional education leader with over 17 years of experience. She received her B.A., M.A., and Certificate of Advanced Studies in Education Leadership from Hofstra University.

​DR. JACCI HARRIS

Doktè Jacqueline Harris sèvi kòm Direktè Egzekitif pou Access 7 Services, Inc. kote li se yon pati entegral nan mak, kowòdinasyon sèvis, rekritman, ak operasyon chak jou nan ajans sa a ki bay sipò ak sèvis edikasyon espesyal atravè Long Island. Li sèvi ak ladrès lidèchip li tou pou sèvi kòm Direktè Pwogram pou Seri Otonòm Jèn Cedarmore Corporation, k ap kowòdone pwogram Girlz Talk ak BoyzN2Men ki gen rapò ak kiltirèl pou jèn ki pa sèvi yo. Travay remakab li sou disproporsyonèl, aksè, ak ekite yo te rekonèt lokalman, rejyonalman, ak nasyonalman.

SFC Anthony Coleman

US Army, Founder of The Anomalies Initiative

bottom of page