NAACP tax credit.jpg
unnamed (1).png

*IJANS: POU TOUT PARAN OSWA GADYEN KI ENTERESE AKSÈ A KREDI TAXAS POU TIMOUN AN

Kredi taks pou timoun elaji – Nan Lwa sou Plan Sekou Ameriken Prezidan Biden se yon ekspansyon sis mwa kredi taks pou timoun. Peman mansyèl yo te kòmanse 15 jiyè 2021. Peman yo enkli $300 pou chak timoun ki poko gen 6 zan, ak $250 pou chak timoun ki gen laj 6 a 17 an.

Koup ki touche mwens pase $150,000 ak paran selibatè ki touche mwens pase $112,500 kalifye pou benefis elaji CTC yo. Patisipe nan fòmasyon enpòtan aswè a pou aprann nan men Depatman Trezò a ki jan ou ka jwenn aksè nan Kredi Taks pou Timoun.

Sa a se enfòmasyon ki sansib nan tan: Pòtal pou jwenn aksè nan kredi taks la ap fèmen sou:

15 novanm 2021 . 

Enfòmasyon pou 4 Fanmi

Konte Nassau pou bay asistans bay fanmi oswa popilasyon ki fè fas ak enpak ekonomik negatif akòz COVID-19, ki gen ladan asistans lajan kach ($375!).

Free Webinar: Rental and Utility Assistance

 

A new program that assists those experiencing financial hardship due to the COVID-19 pandemic is available to New York State residents. It’s called the Emergency Rental Assistance Program (ERAP), and we’ll be sharing information about it on November 18.
 

Qualifying households can receive a grant to pay up to 12 months of past due rental costs. Assistance for past due utility costs is also available. Household income determines eligibility and funding is limited. We encourage you to apply as soon as possible.

Pregnant Woman and Partner
Gay Family
Gay Couple with their Son
Family in the Park
Family Time
Pride Parade